Fortsätt till huvudinnehåll

Nepa konsultlåda eller SaaS?

 Nepa (85,80 kr) Vilka är Nepa? Nepa grundades i Stockholm år 2006 och är arbetar nu i flera större marknader och kontinenter. Nepa har kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, London, Mumbai, New Delhi och New York. Företaget Vad erbjuder Nepa? Nepa omvandlar konsument data till tillväxtmöjligheter. Nepa definierar vad som är viktigast för kunderna och levererar rekommendationer som fokuserar på lönsam tillväxt Nepa arbetar bla åt några av världens mest respekterade varumärken.  Nepa återfinns i 50 länder och är experter inom Market Optimization (MO) som inkluderar Brand Health Management and Tracking, Marketing Mix Modelling, Path to Purchase, Pricning, Campaign Optimization and Innovation Acceleration (IA). Produkterna Brand Health Tracking (En del av Consumer Science Plattformen andel av intäkt 71%, bakas ihop med MMM) Produkten går ut på att utveckla, bibehålla/underhålla varumärket. Här erbjuds användarvänliga surveys för kunderna. Nepa integrerar insikter om varumärket och fö

SaveLend IPO

 SaveLend IPO (7,50 kr)  

SaveLend.se

Bakgrund
SaveLend kommer under maj månad att genomföra en IPO, erbjudandet är 6,32 miljoner aktier varav 75% tecknas utav ankarinvesterare. Det vill säga att cirka 1,58 miljoner aktier är möjliga att tecknas utav oss småsparare, totalt avser bolaget att ta in 47,4 MSEK i kapital detta före avdrag för emissionskostnader. Kostnaden för emissionen förväntas uppgå till 4,4 MSEK..

Bolaget har 40 498 TSEK i eget kapital samt tillförandet utav emissionen innebär att kassan  landar på cirka 83 MSEK.

Motiv till erbjudandet
SaveLend motiverar erbjudandet genom att exekvera bolagets tillväxtstrategi genom en accelererade expansion på befintliga och nya marknader, bolaget vill utöka marknadsföringsinsatser samt förbättra kapitalstrukturen och återbetalning utav konvertibla skuldebrev samt investera i den operativa verksamheten. De konvertibla lånen uppgår till 200 konvertibler om 50 TSEK, som löper med en årlig ränta om 10% konvertering kan påkallas till och med 31 december 2021, konverteringskursen uppgår till 8,31 SEK.

Styrelsen bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte täcker bolagets behov av rörelsekapital under kommande tolvmånaderna, nuvarande rörelsekapital räcker till och med augusti 2021. Underskottet i rörelsekapital under de kommande tolvmånaderna uppgår till 8,9 MSEK.

Kapitaltillskottet avses att fördelas enligt nedan
60% accelererade expansion, nya marknader och/eller förvärv
15% utökade marknadsföringsinsatser
15% förbättring av kapitalstrukturen och återbetalning av konvertibla skuldebrev
10% investering i operativa verksamheten.

Tillväxtmål
SaveLend har som målsättning att på medellång sikt vidhålla en organisk tillväxt i omsättning om minst 25%, eventuella framtida förvärv är ej inkluderad i detta mål. 
I april 2021 ingicks dotterbolaget Billecta ett avtal med fackförbund Akavia, Billecta kommer tillhandahålla tjänster inom fakturaservice och kundrestkontrahantering till Akavia. Bedömt värde är cirka 3 MSEK per år.

Underliggande marknad
Den underliggande marknaden alternativa finansering förväntas växa med 10% under perioden 2020 till 2024.

Introduktion utav SaveLend Group
Bolaget är ett så kallat fintechbolag inom segmentet P2P, moderbolaget är SaveLend Group och består utav totalt sju bolag. Bolaget grundades 2014 utav Ludwig Pettersson som efter finanskrisen 2008/009 började leta efter alternativa placeringsformer. Ludwig såg att P2P möjliggjorde direktinvesteringar i krediter med mycket god avkastning för privatpersoner inte tidigare varit möjligt. Bolaget har idag vuxit till 46 heltidstjänster med kontor och verksamheter i Sverige, Polen och Finland.
SaveLend är verksamma inom två definierade marknader i Europa, alternativa finansiering som uppgår till cirka 156 miljarder SEK och fakturatransaktioner som uppgår till cirka 400 miljarder SEK.

Verksamheten har två egenutvecklade plattformar, en investeringsplattform och en faktureringsplattform. Kort och gått kan man summera det som att investeringsplattformen gör det möjligt för olika typer av investerare att få exponering mot olika former av krediter såsom företags- och konsumentkrediter samt fakturaköp. Motorn kallas SmartInvest, och investerarens kapital investeras via SmartInvest i flera olika kreditavtal utifrån ett antal på förhand valda inställningar. Den genomsnittliga årsavkastningen har varit 9% sedan 2014. Kapitalet har de senaste två räkenskapsåren varit 150%.

Faktureringsplattformen består av ett komplett faktureringssystem, innehållandes bland annat kundreskontra, avisering, betaltjänster, inkasso och finansieringslösningar. Under 2020 nådde bolaget en milstolpe om 1 miljoner hanterades fakturor.


Konkurrenter
Inom fintech återfinns det flertal konkurrenter, marknaden är väldigt fragmenterad med hundratals aktörer, den främsta konkurrensen är från konkurrenternas starka varumärken.

Som det går att tyda av nedanstående bild är Savelend det enda bolaget som erbjuder hela paketet, dvs finansering, fakturering, investering och inkasso. Resterande fintech bolag erbjuder antingen finansering och investering alternativt finansering, fakturering och inkasso.

Affärsmodell
Intjäningen på faktureringsplattformen är cirka 11 kr per faktura, karaktären är software-as-a-Service (SaaS) med en höggrad av återkommande intäkter. Dessa består utav transaktionsintäkter kopplade till hanterade fakturatransaktioner och därtill hörande betal- och distributionstjänster, erhållna avgifter från inkassoverksamheten samt licensavgifter för olika tilläggstjänster. Generellt gäller att desto större volym en kund har desto mer blir faktureringsplattformen en centra och integrerad del av kundens affärsprocess. Mindre kunder har standardsprissättning medans större kunder får ett individuellt pris.

Intäktsströmmarna kan summeras enligt följande
1. Provision på betald ränta
2. Uppläggnings- och förmedlingsavgifter samt räntemarginal avseende egna krediter.
3. Uppläggnings- och förmedlingsavgifter samt räntemarginal avseende externa krediter.
4. Transaktions-, distributions- och licensavgifter avseende fakturaservice. 
5. Inkassoavgifter från externa inkassouppdrag och avkastning på förvärvade inkassoportföljer.
6. Intäkter från licensiering av plattform och tillstånd.

Bolaget skapar sitt egna ekosystem genom SaveLend Groups två plattformar. Faakturaplattformen bidrar med ett stadigt och återkommande kassaflöde genom transaktionsintäkter som skapar kreditvolymer som kan förmedlas till plattformen och detta ökar både intjäning och möjligheter för investerarna på investerarplattformen. 

En kund kan skapa en faktura i fakturaplattformen, här finns det sedan en möjlighet för kunden att erhålla likvider för fakturan omedelbart genom ett fakturaköp. Om fakturan köps efter en genomförd bedömning möjliggörs därefter en investeringsmöjlighet för investerarna. Om slutkunden inte erlägger betalningen inom förfall så kopplas bolagets egna inkassobolag in som driver in fordran. 

Fakturor
Under 2020 hanterades 1 230 4141 fakturor (886 766), detta motsvarar en tillväxt om 38,75% mot fjolåret. Under första kvartalet 2021 uppgick volymen till 391 082 (274 664) fakturor. Ett kundavtal ingick med Akavia i slutet av april 2021, SaveLend beräknar att detta kommer bidra med 400 000 fakturatransaktioner per kvartal.
Slår man ut detta med en helt stillastående fakturatransaktion från Q1 391 082 X 4 = 1 564 328 fakturor + avtalet med Akavia 400 000 X 4 = 1 600 000 fakturor så kommer bolaget för helåret 2022 ha genomfört 3 164 328 fakturatransaktioner vilket motsvarar en tillväxt om 256% från år 2020 till år 2022. (Dock så lär bolaget fortsatt öka fakturatransaktionerna så siffran slutar säkerligen 

Tillväxten historiskt i fakturahanteringen varierar stort mellan kvartal till kvartal, bolaget har historiskt vuxit alltifrån 4% per kvartal till 177% (förmodat stort nytt avtal), bortser vi från den extremt stora tillväxten så har vi 35% samt 14% som högst tillväxt QoQ. Men antar vi att bolaget växer med 5% i antalet fakturatransaktioner samt justerar för det nya avtalet med Akavia så landar vi på totalt 3,7 miljoner fakturor hanterade år 2022. 1,6 miljoner för det nya avtalet med Akavia, och 2,15 miljoner via 5% tillväxt QoQ. Motsvarande 200% tillväxt från år 2020 till år 2022.

Ledning & Ankarinvesterare
Kikar vi på ankarinvesterarna så finner vi välkända personer såsom Hans Isoz, som har en teckningsförbindelse om 4 000 000 SEK. Edvin Malmgård med 250 005 SEK och kikar vi på ägarna så återfinns några för mig nya namn.
VD, CFO, CLO, CIO, COO äger tillsammans 12,544 miljoner aktier samt 177 020 teckningsoptioner. CCO och CRO äger inga aktier. 
VD:n Ludwig Petterson äger 20% av aktierna.

Intjäning
Per investerad krona på plattformen är intäkten 0,15 kr.
Per fakturatransaktion är intäkten 6,4 kr.


Värdering
Med den nya stora kassan i förhållande till bolaget storlek (83 MSEK) och omsättningen 56 MSEK samt värderingen (antalet aktier X IPO kurs) så landar P/S på cirka 6,1 eller EV/S på 5,28. I min mening är detta inte alls blodigt dyrt då bolaget för helåret har vuxit 25% i omsättning och bryts detta ned på kvartalsbasis 21 Q mot 20 Q1 så ligger tillväxten på 58%. 
Bolagets medellångsiktiga tillväxtmål är minst 25%. 

Genom någon form utav DCF med en antagen vinstmarginal om 18% (kanske är lågt) och en tillväxt på 30% de kommande fem åren så anser jag att bolaget idag kan köpas till ett fair value på 2022 årets omsättning, förmodat kan bolaget år 2025 ha en omsättning på 208 MSEK.
Omsättningen år 2025 delat med antalet aktier och en P/S multipel på 4 borde då resultera i en värdering per aktie kring 18 kr. Tar vi bort 20% så att vi har en margin of safety så bör motiverat värde år 2025 då vara 14,46 kr.

Men detta är enbart antaganden och estimat. Det är ingen vetenskap och mycket kan gå fel, vi måste även ta hänsyn till eventuella utspädningseffekter, i bolagets prospekt är dem tydliga med att emissioner kan komma att ske framöver.

Nackdelar?
En stor nackdel är att en sån stor del utav emissionen går till ankarinvesterarna, med det sagt kommer förmodat denna IPO bli duktigt övertecknad och en kursrusning är att vänta. Oavsett resultat är jag intresserad utav att investera i bolaget.

Verksamhetsrisker
Tillgång till kapital och krediter, om bolagets kapital överskrider krediterna så kommer avkastningen att minska för investerarna och då kommer investerarna på plattformen att söka sig till andra plattformar med högre avkastning. En annan risk faktor är kreditrisken, vid all kreditgivning uppstår en kreditrisk detta i form utav att kredittagaren är oförmögen eller ovillig att uppfylla sina finansiella åtaganden vilket resulterar i att de som har investerat i krediten via bolagets plattform åsamkas kreditförlust. Vid en åsamkad kreditförlust finns en risk att investeraren negativt publicerar detta vilket skadar bolagets rykte och investerarnas intresse för att investera minskar. 

Vart tecknar man?
Handeln sker bland annat hos Avanza eller Nordnet.
Vill du som investerare öka sannolikheten för att få tilldelning så kan du investera i plattformen, det går till som så att du investerar 30 000 kr i plattformen och då får du förtur på en investering upp till 16 000 kr.

Friskrivning
Jag är en amatör, jag är inte en utbildad finansiellrådgivare, detta är alltså enbart mina egna tankar som jag publicerar för eget bruk. Ni ska ej följa mina råd, tankar eller idéer och detta ska inte tolkas som en köprek. IPO i synnerhet är känt för att vara volatilt, det finns en ordspråk enligt följande (IPO betyder it´s probably overpriced).


Kommentarer

  1. En annan risk är förstås den regulatoriska, eller för den delen den etiska om man så vill. Jag tycker inte der är särskilt seriöst att de inte omnämner med ett enda ord att de lånar ut med sms-principer, dvs till motsvarande 1000 procents ränta till ovetandes kunder. Sådant är riktigt, riktigt kass och antyder svagt ledarskap. Ocker är oetiskt, speciellt när det står för en ganska stor del av deras lönsamhet.
    Mvh investera-pengar.blogspot.com

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Nepa konsultlåda eller SaaS?

 Nepa (85,80 kr) Vilka är Nepa? Nepa grundades i Stockholm år 2006 och är arbetar nu i flera större marknader och kontinenter. Nepa har kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, London, Mumbai, New Delhi och New York. Företaget Vad erbjuder Nepa? Nepa omvandlar konsument data till tillväxtmöjligheter. Nepa definierar vad som är viktigast för kunderna och levererar rekommendationer som fokuserar på lönsam tillväxt Nepa arbetar bla åt några av världens mest respekterade varumärken.  Nepa återfinns i 50 länder och är experter inom Market Optimization (MO) som inkluderar Brand Health Management and Tracking, Marketing Mix Modelling, Path to Purchase, Pricning, Campaign Optimization and Innovation Acceleration (IA). Produkterna Brand Health Tracking (En del av Consumer Science Plattformen andel av intäkt 71%, bakas ihop med MMM) Produkten går ut på att utveckla, bibehålla/underhålla varumärket. Här erbjuds användarvänliga surveys för kunderna. Nepa integrerar insikter om varumärket och fö

Per Stolt - Dagens Börs

  $NAS Jag brukar inte kritisera andra och deras analyser men detta är en ny form av pump´n´dump version som jag finner riktigt osmaklig: Bakgrund: Per Stolt driver dagensbors och har släppt en analys av Norwegian 9/12. I bifogad bild kan ni se kursreaktionen efter analysen. 7/12 & 8/12 beviljades NAS med dotterbolag konkursskydd och NAS ansöker även om företagsrekonstruktion. 11/12 obligationer konverteras till 245 mln aktier. (Utspädning om 6%) Vart riktar sig kritiken då? Jo den återfinns i analysen & dess brister. Påstående nr 1, värde är irrelevant. Jasså? Jag trodde att det vi som investerare investerar i är framtida kassaflöden och de tillgångarna, såsom varulager, mark, fastigheter etc. Påstående nr 2, tydligen ska AerCap investera i ett sjunkande skepp bara för att det har mer kassa än någonsin? Bifogar en bild som påvisar att AerCap snarare säljer aktier. Varför skulle de sälja för att sedan tillföra kapital? https:// insidescandinavianbusiness.com/article.php?i

Portföljteori

Portföljteori - Koncentrerad portfölj Funderar på lite portföljteori och tänkte dela med mig av mina tankar och hur jag ser på saken. Jag förespråkar och följer en koncenterade portfölj, jag ser ingen anledning till att diversifiera med 30 innehav eller flera för den delen. Vad är då anledningen till det? 1. Jag kan lika gärna äga en fond i så  fall. 2. Risken minskar inte i takt med antalet innehav. 3. Risken ökar i takt med flera innehav. 4. Risken ökar för medioker avkastning. 5. Diversifiering makes no sense if you know what yo´re doing 6. Diversifiering är en hedge mot okunskap. Är du påläst och vet hur du värderar bolag finns ingen anledning till att äga 50 bolag. 7. Det finns helt enkelt inte såpass många bra företag att äga. 8. Lista dina 50 bolag den bästa investeringen i toppen och den sämsta längst ned. Varför ska du nu rimligen investera lika mycket i bolag nummer 50 som bolagen på topp 10? Det är ungefär lika logiskt som att sälja hela startelvan i Barca för att ersätta de