Fortsätt till huvudinnehåll

Nepa konsultlåda eller SaaS?

 Nepa (85,80 kr) Vilka är Nepa? Nepa grundades i Stockholm år 2006 och är arbetar nu i flera större marknader och kontinenter. Nepa har kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, London, Mumbai, New Delhi och New York. Företaget Vad erbjuder Nepa? Nepa omvandlar konsument data till tillväxtmöjligheter. Nepa definierar vad som är viktigast för kunderna och levererar rekommendationer som fokuserar på lönsam tillväxt Nepa arbetar bla åt några av världens mest respekterade varumärken.  Nepa återfinns i 50 länder och är experter inom Market Optimization (MO) som inkluderar Brand Health Management and Tracking, Marketing Mix Modelling, Path to Purchase, Pricning, Campaign Optimization and Innovation Acceleration (IA). Produkterna Brand Health Tracking (En del av Consumer Science Plattformen andel av intäkt 71%, bakas ihop med MMM) Produkten går ut på att utveckla, bibehålla/underhålla varumärket. Här erbjuds användarvänliga surveys för kunderna. Nepa integrerar insikter om varumärket och fö

Nepa konsultlåda eller SaaS?

 Nepa (85,80 kr)

Vilka är Nepa?
Nepa grundades i Stockholm år 2006 och är arbetar nu i flera större marknader och kontinenter. Nepa har kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, London, Mumbai, New Delhi och New York.
Företaget

Vad erbjuder Nepa?
Nepa omvandlar konsument data till tillväxtmöjligheter. Nepa definierar vad som är viktigast för kunderna och levererar rekommendationer som fokuserar på lönsam tillväxt Nepa arbetar bla åt några av världens mest respekterade varumärken. 
Nepa återfinns i 50 länder och är experter inom Market Optimization (MO) som inkluderar Brand Health Management and Tracking, Marketing Mix Modelling, Path to Purchase, Pricning, Campaign Optimization and Innovation Acceleration (IA).

Produkterna
Brand Health Tracking (En del av Consumer Science Plattformen andel av intäkt 71%, bakas ihop med MMM)
Produkten går ut på att utveckla, bibehålla/underhålla varumärket. Här erbjuds användarvänliga surveys för kunderna. Nepa integrerar insikter om varumärket och företagets resultat för att möjliggöra en djupare förståelse än vad som ges av en undersökning. Företaget som använder produkten får ta del av en real-time dashboard som övervakar varumärket och marknadsförings effekterna. Utöver detta erbjuds även konsult tjänster för Brand Health Tracking. Som ni kan se i bilden nedan så ställs en fråga om vilket hotell du känner till? För den frekventa användaren av Youtube så har ni säkert råkat ut för dessa frågor innan, detta är alltså ett enkelt sätt för att undersöka hur starkt varumärket är.


Customer Experience (CX) 9% av intäkterna 21Q3
CX går ut på att undersöka kundens upplevelse. exempelvis genom att ställa frågan 1. Hur nöjd var du med din upplevelse 0-10? Frågan ställs ofta vid ett så kallat moment of truth, efter ett samtal, efter ett besök i butiken med retur eller köp. Nepa integrerar feedbacken och den operationella datan för att ta fram data gällande vilken typ av investerings som kommer att genera bäst ROI i form av nöjda kunder som i sin tur leder till ökad försäljning.
CX Trackern gör alltså följande i korthet, marknadsundersökningar, real-time feedback via dashboarden, live data kring användarensupplevelse, CX ger insikter samt förslag till förbättring, Nepas konsulter kopplar ihop potentiella CX förändringar till ett finansiellt värde och framtida utfall för att säkerställa att ett praktiskt värde finns bakom det rekommenderade förslaget. 

Path to Purchase (PtP) >3% av intäkterna 21Q3
Nepa erbjuder en produkt som spårar kundens väg till det faktiska köptillfället. Nepa hjälper via sin PtP till att spåra och förstå vilka touchpoints som driver försäljning både online och offline. Detta hjälper företaget som använder Nepas PtP att förstå vilken markandsföringskanal som är mest effektiv samt vilka barriärer som återfinns.

Marketing Mix Modelling (MMM) (En del av Consumer Science Plattformen andel av intäkt 71%, bakas ihop med MMM)
Nepas dashboard såsom ni ser i nedan bild hjälper företaget att simulera hur eventuella investeringar i marknadsföring på bussar, Facebook, Tv, Online eller liknande driver försäljning och den estimerade vinsten. Nepa har exklusiva samarbetsavtal med Google, Facebook och Snapchat. MMM tillåter företaget att justera aktiviteten per marknad i nästan realtid som i sin tur lär sig av media aktiviteter, försäljningsutfallet och varumärkets styrka.
Nepas MMM hjälper företaget att besvara frågor som hur effektiv är olika kanaler i att driva kortsiktig försäljning kontra långsiktig försäljning. Nepas MMM hjälper även företaget att avgöra den optimala investeringsnivån, hur investeringen ska fördelas per kanal och ROI per kanal.

Innovation Acceleration (IA) 16% av intäkterna 21Q3
Genom fem steg hjälper Nepaps IA företaget med att fastställa behovets samt genomföra diverse tester gällande hur produkten skulle kunna slå igenom och vilken typ av traction som fås.

Intäkter
För år 2021 Q1 till Q3 är omsättning 216m8 Mkr en ökning med 13,5%.
Bruttoresultatet är 77%, EBIT marginalen är 13,5%, vinstmarginalen är 13%.
72% av intäkterna går att härleda till MO, majoriteten av intäkterna här är antagligen från Consumer Science Plattformen som är en kombination av återkommande intäkter i form av plattformslicens, standardiserade produkter Consumer Science Platform® Applications Suite och specifika lösningar på kundspecifika problem.

För 2021 Q3 växer MO med 17%, CX backar med 19%,  IA ökar med 42% och övriga backar med 30%.

Intäkterna per region delas in enligt följande 65% Sverige, 13% Finland, 12% Storbritannien, 10% Övriga, Danmark, Indien, Norge och USA.

Nyckeltal
Bruttomarginalen har sedan 2015 legat över 74%.
Lönsamhet har uppnåtts sedan 2020, bolaget var lönsamma redan 2014 men mellan år 2017 och 2019 gick bolaget med förlust.
Skuldsättningsgraden är förhållandevis låg med D/E 0,87.
ROE har år 2020 landat på 20% och år 2021 landat på 35%.
Bolaget handlas till P/E 22 eller EV/EBIT 18, värderingen är såldes rätt okej.
Bolaget har 78,5 Mkr i likvida medel vilket innebär att per aktie så finns 10 kr i aktien.

De två lönsammaste marknaderna är Sverige 76% bruttomarginal och Finland 74%. U.K 62% och övriga 70%.
MO har en bruttomarginal på 69% (spontant bakas nog mycket av konsultarbetena in här där en sämre lönsamhet nås). 
CX har en bruttomarginal på 87%
IA har en bruttomarginal på 80%
Övriga har en bruttomarginal på 83%

Tråkigt nog verkar det inte publikt kommuniceras hur konsulerna säljs per respektive delområde och därmed blir det svårt att bryta ut hur stor andel av respektive delområde som avser abonnemang och konsult.

Ny målsättning
I årsredovisningen från 2020 går följande mål att läsa.
- Uppvisa den snabbaste tillväxten av alla bolag inom researchindustrin.
- Bibehålla återkommande abnonnemangsintäkter om minst 65%.
- Långsiktigt öka produkten Consumer Science Plattforms andel av de totala intäkterna
- Långsiktigt nå en rörelsemarginal överstigande 20%.

Genomgång av målen..
Målen sattes år 2020, nu år 2021 är flera av målen uppfyllda eller på god väg mot. 
60% av intäkterna är från abonnemangsintäkterna, utöver det är 60% av resterande del av intäkterna från merförsäljning från abonnemangskunderna detta innebär att kring 84% av omsättningen går att härleda till avtalskunder som abonnerar på tjänsten, detta avser 2021 Q3. För 2021 Q1 till Q3 är 63% av intäkterna från recurring revenue och totalt 82% av intäkterna är från ad-hoc recurring samt recurring.
Consumer Sicene Plattformen är den produkt som utvecklats och tagits fram som har lanserats i Finland bla, den automatiserar hela paketet kring CX, Brand Health, MMM, IA och PtP samt tar bort en hel av konsultkostnaden vilket i teorin bör innebära starkare marginaler och därmed en god lönsamhet. 
Angående rörelsemarginalen är den nästan nådd, dock har det i 2021 Q3 rapporten flaggats för att Nepa ska investera än mer i att förbättra sin teknik vilket kommer att kvantifieras i 2022 Q1 rapporten. Dvs rörelsemarginalen nås nog inte 2022 utan först år 2023.

Kontor & Organisation
Nepa grundades i Stockholm år 2006 och är arbetar nu i flera större marknader och kontinenter. Nepa har kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, London, Mumbai, New Delhi och New York.
Företaget har en ny VD vid namn Ulrich Boyer som varit styrelsemedlem sedan 2009 till 2021.
Ledningen äger gemensamt 1,75 miljoner aktier motsvarande 22% av totala antalet aktier vilket får ses som bra.
Styrelsen äger (EXKL Ulrich Boyer) 429 903 aktier motsvarande 5%. Styrelsen tillsammans med ledningen äger alltså 27% av alla utestående aktier.


Kontor & Organisation
Nepa grundades i Stockholm år 2006 och är arbetar nu i flera större marknader och kontinenter. Nepa har kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, London, Mumbai, New Delhi och New York.
Företaget

Konsultlåda eller SaaS
Då till frågan som alla vill veta svaret på, är det en konsultlåda eller ett SaaS bolag? Det har en väsentlig påverkan på multipeln då högre lönsamhet kan nås i ett SaaS bolag vilket innebär en premie medans en konsultlåda innebär sämre lönsamhet och därmed också en rabatt. Frågan är svår såklart och den allmänna uppfattningen om bolaget är väl att det är en konsultlåda och därmed värderingen. Dock bör man ha det tydligt för sig att bolaget idag genomföra investeringar för att effektivisera sin Consumer Science Plattform samt avser att pusha den hårdare vilket då ökar marginalerna. 63% av intäkterna är från abnonnemangsintäkter vilket då bör tala för att det är ett SaaS bolag. Kan Ulrich Boyer pusha försäljningen än hårdare av plattformen kanske siffran går att driva till 70% vilket i min värld då tydliggör att det är ett SaaS bolag och inte konsultföretag.

Risk/Return
För att värdera R/R behöver vi först fastställa vad de olika utfallen kan vara, en metod för det är genom att estimera bolagets utveckling de kommande åren. För att gör det tar jag hjälp av historiskt tillväxt, målsättningen, texten i denna analysen med målsättningarna för bolaget och affärsmodellen samt dess utveckling.

BEAR
Om vi estimerar att bolaget kan växa med 5% YroYR de kommande fem åren. så bör bolaget omsätta kring 385 MSEK. Antar vi att vinstmarginalen är 10%, då bör aktien på nuvarande aktiekurs 85,80 kr år 2026 handlas till P/E 14. Det är en rätt kass R/R, dock anser jag inte detta som ett troligt utfall då tillväxten historiskt varit högre och vinstmarginalen är nog för låg med tanke på en skalbar affärsmodell.

BASE
Om vi estimerar att bolaget kan växa med 10% YroYR de kommande fem åren. så bör bolaget omsätta kring 485 MSEK. Antar vi att vinstmarginalen är 20% så handlas bolaget å P/E 7 för år 2026, vilket är billigt och sätter vi en P/E multipel år 2026 på 16 så bör aktien kunna värderas till 185 SEK.

BULL
Om vi estimerar att bolaget kan växa med 14% YroYR de kommande fem åren. så bör bolaget omsätta kring 580 MSEK. Antar vi att vinstmarginalen är 25% så handlas bolaget på P/E 4 år 2026 och med en P/E multipel på 16 bör aktien kunna värderas till 276 SEK.

Oavsett utfall och vad man tycker så är värderingen låg, nås 20% EBIT och tillväxt om 10% i omsättning vilket är BASE scenariot så behövs inte så mycket mer, då blir diskussionen kring SaaS eller konsult sekundär och av lägre betydelse. Detta går då att koppla ihop med R/R, risken är att bolaget värderas som ett konsultbolag, då är fallhöjden förhållandevis låg, säg nedsida likt i BEAR om 30% alternativt i BASE vilket jag ser som troligt utfall har vi en uppsida om väsentligt mer dvs ett asymmetriskt bett.

Risker
En del av riskerna är såklart att marknadsandelar förloras till konkurrenter, att vinstmarginalen är för hög, att produktsatsningen fallerar, att produkten är för dyr eller annan omvärldspåverkan.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

SaveLend IPO

 SaveLend IPO (7,50 kr)   SaveLend.se Bakgrund SaveLend kommer under maj månad att genomföra en IPO, erbjudandet är 6,32 miljoner aktier varav 75% tecknas utav ankarinvesterare. Det vill säga att cirka 1,58 miljoner aktier är möjliga att tecknas utav oss småsparare, totalt avser bolaget att ta in 47,4 MSEK i kapital detta före avdrag för emissionskostnader. Kostnaden för emissionen förväntas uppgå till 4,4 MSEK.. Bolaget har 40 498 TSEK i eget kapital samt tillförandet utav emissionen innebär att kassan  landar på cirka 83 MSEK. Motiv till erbjudandet SaveLend motiverar erbjudandet genom att exekvera bolagets tillväxtstrategi genom en accelererade expansion på befintliga och nya marknader, bolaget vill utöka marknadsföringsinsatser samt förbättra kapitalstrukturen och återbetalning utav konvertibla skuldebrev samt investera i den operativa verksamheten. De konvertibla lånen uppgår till 200 konvertibler om 50 TSEK, som löper med en årlig ränta om 10% konvertering kan påkallas till och m

Kambi Analys

$Kambi Kambi Analys Kambi (210 KR) Kambi är en ledande och oberoende underleverantör av ovanstående. Kambi växte ursprungligen fram ur Kindred och börsnoterades år 2103.  Vad erbjuder Kambi? Kambi erbjuder primärt sin tjänst åt live betting, men på senare år har dem även börjat erbjuda sin tjänst till fysiska spelbutiker. Skalbarhet Hur tjänar dem pengar? Kambi tjänar sina pengar såvitt jag förstår via en ersättningsmodell enligt följande. 10% av insättning, minus vinst, minus skatt. Intjäningsförmåga Kambi har sedan år 2014 gått med vinst. Vinstmarginalen har legat kring 10% under 7 år. Kambi återinvesterare mycket av det intjänade kapitalet vilket påverkar resultatbilden, under tidigare år har Kambis vinstmarginal varit högre än i dagsläget. På sikt kan Kambi förhoppningsvis förbättra marginalerna ytterligare.  Konkurrenter Kambis affärsidé är inte på något vis unik det finns flera aktörer några av dessa har jag klippt in nedan. Huvudkonkurrenten är SBTech, det är dem som dominerar m